Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Sklepie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu, który określa zasady, prawa i obowiązki Klientów korzystających ze Sklepu.

 

I.                    Definicje

a)       Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma WPT1313 Rafał Pawełek z siedzibą w Warszawie, ul. Królowej Bony 49/C4, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 837 132 56 92, świadcząca Usługi Elektroniczne za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

b)      Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "Dane Osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym Klientem lub osobą fizyczną.

c)       Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Klienta

d)      Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

e)      Klient – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.

f)        Naruszenie Ochrony Danych Osobowych– oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

g)       Ograniczenie Przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych Danych Osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

h)      Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

i)        Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

j)        Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie Danych Osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

k)       RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

l)        Serwis Zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem

m)    Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy „Sklep WPT1313” działający pod adresem www.sklep.wpt1313.com

n)      Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu

o)      Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

 

II.                  Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

 

III.                Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Klienta przez system teleinformatyczny Sklepu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Klienta przez systemy teleinformatyczne Serwisów Zewnętrznych. Skrypty Serwisów Zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Klienta zostały świadomie umieszczone w Sklepie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Sklepie

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Klienta przez Sklep podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Klienta.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Klienta przez Sklep do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Klienta jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

IV.                Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Klienta a Sklepem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Klienta lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Klient, w tym Danych Osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Klienta wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Klientów i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu Danych Osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Klient.

 • Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Klientów. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów Zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.

 • Kontrola plików Cookie

 • Zagrożenia po stronie Klienta - Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Klienta. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Klienta lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Klienta, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Klienta. Klienci w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z sieci.

 • Przechowywanie Danych Osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane Dane Osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Klientów były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

 • Przechowywanie haseł - Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Sklepie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

V.                  Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Sklepu

 • Personalizacja Sklepu dla Klientów

 • Umożliwienie Logowania do serwisu

 • Marketing, Remarketing w Serwisach Zewnętrznych

 • Usługi serwowania reklam

 • Usługi afiliacyjne

 • Prowadzenie statystyk (Klientów, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)

 • Serwowanie usług multimedialnych

 • Świadczenie usług społecznościowych

VI.                Cele przetwarzania danych osobowych

Dane Osobowe dobrowolnie podane przez Klientów są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:

  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Klienta w Sklepie i funkcjonalności z nim związanych

  • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)

  • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Sklepie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.

  • Komunikacji Administratora z Klientami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych

  • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Klientach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie statystyk

 • Remarketing

 • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Klientów

 • Obsługi programów afiliacyjnych

 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

VII.              Pliki Cookies Serwisów Zewnętrznych

Administrator w Sklepie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Klienta. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Sklepie, mogących umieszczać pliki cookies:

 • Usługi społecznościowe / łączone:
  (Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.)

 • Usługi Newslettera:

 • Usługi serwowania reklam oraz sieci afiliacyjne:

 • Prowadzenie statystyk:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania plików cookie.

VIII.            Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Klientach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to Dane Osobowe podane dobrowolnie przez Klientów w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Sklep.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP

 • Typ przeglądarki

 • Rozdzielczość ekranu

 • Przybliżona lokalizacja

 • Otwierane podstrony serwisu

 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu

 • Rodzaj systemu operacyjnego

 • Adres poprzedniej podstrony

 • Adres strony odsyłającej

 • Język przeglądarki

 • Prędkość łącza internetowego

 • Dostawca usług internetowych

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko / pseudonim

 • Login

 • Adres e-mail

 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Imię / nazwisko / pseudonim

 • Adres e-mail

 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas składania zamówienia

 • Imię i nazwisko / pseudonim

 • Adres e-mail

 • Adres do wysyłki Towaru

 • Adres www

 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

IX.                Dostęp do Danych Osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą Danych Osobowych podawanych przez Klientów jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

 • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera

Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – nazwa.pl sp. z o.o.