Regulamin

Niniejszy Regulamin wyznacza zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.wpt1313.com. Sprzedającym oraz właścicielem Sklepu jest WPT1313 Rafał Pawełek, z siedzibą przy ul. Królowej Bony 49/C4, 02-496 Warszawa, NIP: 8371325692, REGON: 750486298, adres poczty elektronicznej: sklep@wpt1313.com, numer telefonu kontaktowego: +48 22 882 13 13.

Sklep Internetowy sklep.wpt1313.com dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Zgodnie z powyższym postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedający je stosuje.

 

I.                    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin definiuje zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności warunki zakładania Konta, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedającego.

 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem punktu 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

 3. Zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja są dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania ze Sklepu, tj. w celu utworzenia Konta oraz złożenia Zamówienia.  

 4. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu zapisów art. 66 Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy przez Klienta, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 5. Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedającego oraz innych Klientów.

 6. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.

 7. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 8. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyte zostały niżej wymienione zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika inaczej:

a)       Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

b)      Cena – określona w polskich złotych, lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (zawierająca podatek) należnego Sprzedającemu tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że w procesie składania Zamówienia przez Klienta wyszczególniono inaczej.

c)       Dzień roboczy – oznacza jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

d)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie oraz na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.

e)      Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

f)        Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, zabezpieczony loginem oraz hasłem, w którym zebrane są informacje o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów oraz dane dotyczące historii jego Zamówień.

g)       Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia

h)      Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Sprzedający informuje korzystających z niej Klientów o nowościach w Sklepie, a w szczególności o Towarach, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

i)        Polityka prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępna pod tym linkiem: 

j)        Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego

k)       Sklep Internetowy (Sklep) – platforma internetowa dostępna pod adresem www.sklep.wpt1313.com, za pośrednictwem której Klient może składać zamówienia oraz korzystać z innych Usług Elektronicznych, świadczonych przez Sprzedającego.

l)        Sprzedający –WPT1313 Rafał Pawełek, z siedzibą przy ul. Królowej Bony 49/C4, 02-496 Warszawa, NIP: 8371325692, REGON: 750486298, adres poczty elektronicznej: sklep@wpt1313.com, numer telefonu kontaktowego: +48 22 882 13 13.

m)    Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, za zapłatą ustalonej Ceny. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.

n)      Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu

o)      Usługa Elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

p)      Ustawa o Prawach Konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

q)      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz.17.00

 

II.                  KONTO I INNE USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu świadczy bezpłatne Usługi Elektroniczne, w formie funkcjonalności Sklepu, takie jak: interaktywne formularze, w tym formularz Rejestracji i formularz kontaktowy, prowadzenie Konta Klienta, Wyszukiwarka, Newsletter oraz Koszyk.

 2. Każda z umów o świadczenie usług elektronicznych może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podawania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług elektronicznych, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedającego lub Sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez zaprzestanie korzystania z tych usług.

 3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji.

 4. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem interaktywnego formularza przez Klienta, który wypełniając go stosuje się do komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania, a następnie aktywuje przycisk służący do założenia konta. Klient może również stworzyć Konto w trakcie składania Zamówienia. Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysłanego przez Sklep na adres e-mail podany przez Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta ze Sprzedającym na czas nieokreślony.

 5. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdej chwili, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedającemu. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedającego.

 6. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.

 

III.                ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego, a także tzw. Goście.

 2. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.

 3. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę dostawy Zamówienia, formę płatności oraz adres i dane do wysyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedającego poprzez uaktywnienie przycisku zamówienia.

 4. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku Zamówienia, istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.

 5. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedającym.

 6. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Sprzedającego, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 7. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu i wysyłana jest na adres   e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią.

 8. Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 5 Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedającego, jeśli płatność nastąpiła za pośrednictwem przelewu bankowego, lub po wpływie środków na konto w przypadku płatności online.

 

IV.                CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest na podstawie wybranych przez Klienta towarów w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedającego.

 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

a)       Przelew na rachunek bankowy Sprzedającego

b)      Płatność PayU (płatność przelewem, kartą płatniczą, blik i inne)

 1. Klient zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.

 2. Na żądanie Klienta zostanie wystawiona faktura VAT. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.

 3. Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 

V.                  DOSTAWA

 1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa następuje w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, że Klient może wybrać jedną z następujących form:

a)       odbiór osobisty zamówienia w punkcie stacjonarnym Sprzedającego

b)      dostawa do Paczkomatu

c)       dostawa do punktów odbioru, w tym: Ruch, Żabka, Orlen

d)      dostawa kurierska (za pośrednictwem firm kurierskich, takich jak: Pocztex 48 lub InPost)

 1. Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy zawartych w formularzu Zamówienia. Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami transportu Towaru do Klienta.

 2. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia.

 3. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 3 (trzech) Dni Roboczych, liczonych od momentu dnia zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia.

 4. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedający skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwi skuteczne doręczenie Zamówienia.

 5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu Towaru.

 

VI.                REKLAMACJE

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

 2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedający, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres:

WPT1313 Rafał Pawełek
Pałac Kultury i Nauki, piętro 9, pokój 907
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu oraz zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).

 1. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

 2. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości mailowej wysłanej na adres podany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym, lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej, pod numer wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 3. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sklep@wpt1313.com

 

VII.              ZWROTY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia:

a)       dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inną niż przewoźnik;

b)      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.

 2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączanego do Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności (w tym najniższe koszty dostawy dostępne w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 6. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 7. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

 

VIII.            NEWSLETTER

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności:

a)       zamawia poprzez formularz o nazwie „Subskrybuj” dostępny na stronie www.sklep.wpt1313.com oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,

b)      akceptuje  treść Regulaminu oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych ze świadczoną usługą Newslettera, (c) uaktywnia ikonę wysyłania.

 1. Z chwilą wyświetlenia notyfikacji na stronie Sklepu o treści „Zapisano do subskrypcji”, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.

 2. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres sklep.wpt1313.com lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

 3. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.

 

IX.                ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedający może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub formy działalności Sprzedającego) lub technicznych (modernizacja Sklepu).

 2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

X.                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

 2. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenia oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.

 3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedającego.

 4. W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedającego, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie    z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 5. Polityka Prywatności, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.